اخبار و رویدادها

بیش از ۶۵ درصد صنایع كوچك استان زنجان مشكل نقدینگی دارند

بیش از ۶۵ درصد صنایع كوچك استان زنجان مشكل نقدینگی دارند

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان گفت: مشکل عمده واحدهای صنعتی، کمبود نقدینگی است به طوری که از ۸۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان، ۵۳۲ واحد با مشکل نقدینگی مواجه هستند و ۶۶٫۵ درصد صنایع استان با مشکل جدی نقدینگی مواجه بوده و به حمایت جدی نیاز دارند .

اخبار مهم

Planets ماهنشان زنجان 1 طارم ناحیه طارم تخصصی روی زنجان 2 ابهر 1 انگوران ایجرود خدابنده خرمدره ابهر 2 ابهر 3

خدمات الکترونیک