برگزاري تورهاي صنعتي
اين طرح به منظور آشنا كردن مديران و كارشناسان واحدهاي صنعتي كوچك، مشاورين صنعتي و شركت هاي خدمات علمي، فني، آزمايشگاهي با واحدهاي صنعتي موفق داخلي به منظور تبادل تجربيات، آشنايي با عوامل موفقيت و بهره وري واحدها انجام مي گردد. واحدهاي صنعتي موفق به واحدهايي اطلاق مي شود كه در يك يا چند زمينه ذيل داراي موفقيت باشند: بهره گيري از فناوريهاي جديد ابداعات جديد در توليد محصول ارتقا كيفيت ارتقا بهره وري استفاده از فناوري اطلاعات توسعه بازارو صادرات روشهاي جديد مديريتي و منابع انساني كارآفريني توسعه كمي و كيفي
تاريخ بروزرساني : 28 آبان 93


اخبار و رویدادها

اخبار مهم