نحوه و شرایط واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی استان زنجان


جواز تاسیس

سندی است که به واسطه آن افراد حقیقی یا حقوقی می توانند به تولید محصول یا محصولات صنعتی یا خدمات فنی و مهندسی اقدام نمایند. در این برگه علاوه بر نوع تولید برآورد متراژ زمین، آب، برق، گاز، متراژ زیربنا و میزان سرمایه گذاری و اشتغالزایی طرح، قید شده است.

متقاضی با مراجعه به دستگاههای اجرایی صادر کننده جواز شامل سازمان صنعت، معدن و تجارت یا سازمان جهاد کشاورزی برای واحدهای تولیدی و مجمع امور صنفی برای واحدهای خدماتی با ارائه مدارک مورد نیاز و تکمیل فرم‌های مربوطه نسبت به اخذ جواز تاسیس اقدام می‌نماید.

تخصیص زمین                                                                              

با ارائه جواز تاسیس و مدرک شناسایی مربوط به دارنده آن به واحد واگذاری زمین و تکمیل فرم درخواست واگذاری در صورتی که منعی به لحاظ موارد زیر وجود نداشته باشد، نسبت به واگذاری زمین اقدام می گردد:

الف ـ واحد مورد نظر به دلیل آلایندگی های زیست محیطی مترتب بر محصول تولیدی نتواند در شهرک مستقر گردد.

ب ـ در شهرستان مورد تقاضای متقاضی، شرکت فاقد شهرک صنعتی و یا در صورت وجود شهرک صنعتی فاقد زمین در زونبندی مرتبط با نوع تولید مندرج در جواز تاسیس باشد.

ج ـ تامین امکانات زیربنایی مندرج در جواز تاسیس بیش از سقف امکانات قابل واگذاری به زمین مورد درخواست متقاضی باشد.

شرایط و نحوه واگذاری زمین

زمین صنعتی در هر شهرک صنعتی بر اساس قیمتهای مصوب هیات مدیره  با شرایط نقد و اقساط (جدول واگذاری پیوست) به متقاضی واگذار می گردد. شرایط واگذاری زمین با توجه به دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به طور سالیانه تعیین می گردد.

تشویقات و تخفیفات

الف- طرفهای قراردادی که حق بهره برداری زمین و ابنیه را در زمان عقد قرارداد نقدی و یکجا پرداخت کنند و یا قبل از سررسید نسبت به پرداخت اقساط سررسید نشده خود اقدام نمایند مشمول بخشودگی به میزان 25 درصد اقساط باقیمانده سالانه می‌گردند.

ب- شرکت با در نظر گرفتن صرف و صلاح و بررسی گزارش توجیهی، فنی و اقتصادی به عرصه های بزرگ و عرصه های عارضه دار تا سقف 10 درصد تخفیف در زمان عقد قرارداد اعطا می نماید.

ج- ایثارگران، نخبگان و مخترعین (حسب قوانین و مصوبات مراجع ذیصلاح) با ارائه مدارک معتبر می توانند به یکی از دو حالت ذکر شده در جدول واگذاری پیوست اقدام نمایند

د- از سهم نقدی شرکتهای تعاونی 10 درصد کسر و به اقساط آنها اضافه می گردد.

ن- ارائه 10 درصد تخفیف نسبت به کل مبلغ قرارداد از سفته های سررسید نشده طرف قرارداد در صورت تحقق شرایط ذیل فقط برای واحدهای صنعتی بزرگتر از هزار متر مربع باستثنا واحدهای کارگاهی و خدماتی :

ارائه پروانه بهره‌برداری حداکثر برای واحدهای تا 2000 متر 12 ماه و برای مازاد بر آن به ازای هر 300 متر مربع یک ماه و تا سقف 30 ماه می‌باشد.

   اخذ پایان کار ساخت و ساز    

 پرداخت اقساط در موعد مقرر مطابق شرایط جدول واگذاری

    اعاده سفته ها در زمان سررسید منوط به فعال بودن واحد تولیدیمدارک مورد نیاز جهت عقد قرارداد و تحویل زمین


- اصل و کپی جواز تاسیس

- جدول زمانبندی اجرای طرح

-  اصل و کپی شناسنامه متقاضی (در صورتیکه متقاضی شرکت باشد فتوکپی اساسنامه، اظهارنامه ثبتی، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات شرکت، آگهی روزنامه رسمی و شناسنامه مدیران صاحب امضاء تعهدآور)

- اصل فیش واریز مبلغ نقدی و ارائه اسناد تعهدی اقساط حسب اعلام شرکت

- تکمیل فرم های مربوط به واگذاری زمین در شرکت

- حضور متقاضی و یا صاحبان حق امضاء در شرکت به هنگام عقد قرارداد

- انعقاد قرارداد و امضای دفترچه های قرارداد از سوی طرفین (شرکت- متقاضی)

- تحویل زمین به متقاضی ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ عقد قرارداد از سوی دفتر فنی (حسب درخواست متقاضی)

اخذ مجوز احداث و پایان کار ساختمانی و انشعابات:

تمام خدمات مربوط به صدور مجوز احداث و پایان کار ساختمانی، تامین انشعابات و حسب مورد صدور معرفی نامه انشعابات از سوی شرکت شهرکهای صنعتی صورت می گیرد. صدور مجوز احداث و پایان کار ساختمانی با رعایت ضوابط مربوطه به طور رایگان بوده و به طور موردی تامین انشعابات با دریافت هزینه های مربوطه امکان پذیر می باشد. (بسته به سطح خدمات زیربنایی مورد تعهد در هر شهرک)

وام (ترهین)

در صورت نیاز متقاضی به تسهیلات بانکی در مراحل مختلفی از اجرای طرح، مشروط به توجیه پذیری طرح از سوی بانک عامل و داشتن پیشرفت فیزیکی مناسب و آماده بودن سند مالکیت قطعه مورد واگذاری در هر شهرک امکان ترهین قطعه مورد واگذاری به نفع متقاضی وجود دارد و برای این منظور نماینده شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان راهن نسبت به امضای سند ترهین در دفترخانه اسناد رسمی اقدام خواهد نمود.

پروانه بهره‌برداری

اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صادر کننده جواز تاسیس، پس از نصب ماشین آلات و شروع فعالیت تولیدی صورت می پذیرد.

انصراف و فسخ قرارداد

1. در صورت تقاضای متقاضی مبنی بر انصراف از سرمایه گذاری قرارداد واگذاری زمین ابطال و وجوه دریافتی بر مبنای تاریخ درخواست و با رعایت سقف بودجه مسترد می گردد.

2. در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی واحد صنعتی پیگیری لازم برای ابطال قرارداد با رعایت ضوابط مربوطه از سوی امور حقوقی شرکت انجام می گیرد. (در این رابطه گزارش تعهدات مالی و ساخت و ساز به طور ماهیانه یا فصلی توسط واحد مالی و فنی شرکت تهیه و با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد) شرایط و ضوابط ابطال قرارداد و مستحدثات موجود بر روی زمین مورد واگذاری تابع موارد مندرج در قرارداد می باشد.

انتقال زمین تخصیص یافته

چنانچه متقاضی در زمین تخصیصی ساختمان واحد تولید را احداث و تکمیل نموده باشد می‌تواند به استناد بند 4 فصل (د) دفترچه قرارداد، زمین تخصیص یافته را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر به شرح ذیل انتقال دهد:

تکمیل فرم تقاضای انتقال تخصیص زمین. (در صورتی که متقاضی از تسهیلات بانکی استفاده نموده باشد ارائه مفاصا حساب از بانک مرتهن الزامی است)

واحد امور متقاضیان پس از پاسخ مثبت استعلامهای فوق (اخذ مفاصا حساب دارایی و بیمه و تسویه بدهی شرکت) نسبت به تنظیم صورتجلسه انتقال تخصیص در حضور انتقال دهنده و انتقال گیرنده اقدام می‌نماید. بدیهی است قبل از امضاء و تایید شرکت شهرکهای صنعتی صورتجلسه نقل و انتقال فاقد اعتبار می‌باشد.

-          تبصره : نقل و انتقال حق بهره‌برداری موضوع قرارداد به سایر اشخاص، قبل از تکمیل بنا و سالن تولید (به استثناء زمین خام و دیوار کشی) صرفاً برای یکبار با رعایت ضوابط و مقررات مجاز می‌باشد.

واگذاری قطعی زمین و صدور سند

صنعتگر پس از اخذ و ارائه پروانه بهره برداری به واحد واگذاری زمین، تقاضای انتقال قطعی محل اجرای طرح را می نماید.

واحد متقاضیان به شرط آماده بودن سند مالکیت تفکیکی پلاک زمین تخصیصی، مجدداً از واحد امور مالی و امور اجرایی، عملکرد مالی و پیشرفت فیزیکی صنعتگر (اخذ پایان کار ساختمانی) را استعلام می نماید.

واحد امور متقاضیان زمین پس از اخذ پاسخ مثبت استعلامها (در صورتی که متقاضی از تسهیلات بانکی استفاده نموده باشد ارائه مفاصا حساب از بانک مرتهن الزامی است) پس از تسویه حساب کلیه مطالبات شرکت و دریافت قیمت زمین مورد واگذاری (معادل قیمت تمام شده است که در زمان انتقال سند مالکیت اخذ می شود) نسبت به ارسال معرفی نامه به یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند انتقال قطعی محل اجرای طرح به نام صنعتگر اقدام خواهد نمود.
دفترخانه مجدداً استعلام های لازم را تنظیم و به صنعتگر تسلیم خواهد نمود.


    
اخبار و رویدادها

اخبار مهم