اجرای قانون نحوه واگذاری اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی

در راستاي اجرای  اصل 44 قانون اساسي شركت شهركهاي صنعتی استان زنجان موظف به اجراي قانون نحوه واگذاري اداره امور شهركها و نواحي صنعتي مي باشد . اين قانون مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سي و يك ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد. که تاکنون 7 شرکت خدماتی برای 8 شهرک و 2 ناحیه صنعتی (زنجان1، زنجان 2، روی ، خرمدره ، شریف ابهر ، هیدج ،  ناحیه طارم و ناحیه ایجرود ) تشکیل و امور غیر حاکمیتی تحویل ایشان گردیده است.

 


 

 


اخبار و رویدادها

اخبار مهم