ردیف

استان

شهرستان

نام شهرک /ناحیه

تصویر موقعیت

دریافت  نقشه شهرک

شماره تماس مدیر شهرک

1


زنجان

زنجان

زنجان 1(اشراق)

 google earthدریافت تصویر

دریافت  نقشه

محمدی 09124415731

2


زنجان

زنجان

زنجان2(نوآوران)

google earthدریافت تصویر

دریافت  نقشه

محمدی 09124415731

3


زنجان

زنجان

تخصصی روی

google earthدریافت تصویر

دریافت  نقشه

محمدی 09124415731

4


زنجان

ابهر

ابهر1(هیدج)

google earthدریافت تصویر

دریافت  نقشه

بابایی09125413167

5


زنجان

ابهر

ابهر2(شریف)

google earthدریافت تصویر

دریافت  نقشه

حاج انوری 09122421912

6


زنجان

ابهر

ابهر3(افق)

google earthدریافت تصویر

دریافت  نقشه

حاج انوری 09122421912

7


زنجان

خرمدره

خرمدره

google earthدریافت تصویر

دریافت  نقشه

بابایی09125413167

8


زنجان

خدابنده

خدابنده

google earthدریافت تصویر

دریافت  نقشه

بابایی09125413167

9


زنجان

ماهنشان

ماهنشان

google earthدریافت تصویر

دریافت  نقشه

تیموری09127407075

10


زنجان

ماهنشان

انگوران

google earthدریافت تصویر

دریافت  نقشه

تیموری09127407075

11


زنجان

طارم

طارم

google earthدریافت تصویر

دریافت  نقشه

محمدی 09124415731

12


زنجان

طارم

ناحیه صنعتی طارم

google earthدریافت تصویر

دریافت  نقشه

محمدی 09124415731

13


زنجان

ایجرود

ناحیه صنعتی ایجرود

google earthدریافت تصویر

دریافت  نقشه

لک پور09123167882
 اخبار و رویدادها

اخبار مهم