فهرست شهركها و نواحي صنعتي مناطق محروم

رديف

شهرستان

شهرك صنعتي

مساحت زمين صنعتي(هكتار)

1

ماهنشان

انگوران

55

2

ماهنشان

31.32

3

خدابنده

خدابنده

35.58

4

طارم

طارم

32.5

5

ناحیه طارم

7.8

6

ايحرود

ناحیه ایجرود

5.7 

 

 

 

 

 
مشاهده و دريافت قانون معافيت مالياتي

 

 

تاريخ بروزرساني : تيرماه 95

 

اخبار و رویدادها

اخبار مهم