شرايط انصراف:
1. ارائه در خواست انصراف به دفتر شهرك وتكميل فرم انصراف در شهرك با همراه داشتن دفترچه قرارداد،آخرين تغييرات شركت ويا مدارك شناسائي صاحب يا صاحبان امضاء
2. ارسال فرم انصراف تاييد شده توسط مدير شهرك به دفتر مركزي
3. انجام مراحل اداري انصراف و صدور چك تسويه حساب

 

 

 

 

 

تاريخ بروزرساني : تيرماه 95

اخبار و رویدادها

اخبار مهم