شرايط تغيير نام طرف قرارداد و نقل و انتقال در دفترچه قرارداد:
1. شرط موافقت با درخواست تغيير نام وجود حداقل پيشرفت فيزيكي تعريف شده براي هر شهرك است كه با تماس با دفتر هر شهرك قابل دستيابي است.
2. ارائه درخواست به دفترشهركي كه زمين درآن واقع است.با همراه داشتن دفترچه قرارداد،آخرين تغييرات شركت ويا مدارك شناسائي صاحب يا صاحبان امضاء
3. اخذ نامه معرفي شهرك به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران
4. مراجعه به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران و انجام تشريفات تغيير نام جواز
5. اعلام تغيير نام جواز از طرف سازمان صنعت،معدن و تجارت به نمايندگي شركت شهركها مستقر در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران
6. اعلام تغيير نام به شهرك توسط دفتر نمايندگي
7. تغيير نام قرارداد توسط شهرك براساس ضوابط كه اعلام مي دارد :((طرف قرارداد مي تواند كليه حقوق و تعهدات خود ناشي از اين قرارداد را با موافقت كتبي شركت مشروط به اينكه در زمين تخصيصي حداقل سالن توليد را به پايان رسانيده باشد بطوركامل و يكجا پس از تسويه حساب با شركت نسبت به ديون حال خود به شخص حقيقي يا حقوقي ديگري كه داراي مجوز فعاليت باشدپس از احراز هويت با تنظيم صورتمجلس در شركت و اخذ امضاء از طرفين منتقل نمايد ودر اين صورت كليه حقوق و تعهدات طرف قبلي عينا به شخص جديد منتقل مي شود.))

 

 

 

 

 

 

تاريخ بروزرساني : تيرماه 95

اخبار و رویدادها

اخبار مهم