دریافت قوانین و مقررات مربوطه

   1-  قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی

   2-  اصلاح قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی

   3-  شهرکهای صنعتی خصوصی

   4-  قانون تسری مزایای شرکت شهرکهای صنعتی

   5-  قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

   6-  قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی

   7-  مصوبه هیاًت دولت در مورد پذیرش دفترچه های قرارداد شهرکهای صنعتی در مقام سند رسمی در بانک ها

   8-  قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم(معافیت های مالیاتی)

   9 - ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرراتهای مالی دولت (معافیت های مالیاتی)

   10- تصویب نامه واحد های مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واقع در شهرکها و نواحی صنعتی

   11- مصوبه هیات دولت در خصوص ضوابط و معیارهای زیست محیطی  استقرار صنایع

   12- مصوبه اصلاحی هیات دولت در خصوص ضوابط و معیارهای زیست محیطی استقرار صنایع

 -

 

 

تاريخ بروزرساني : 28 آبان 93

 

اخبار و رویدادها

اخبار مهم